POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
WINCHESTER SE, IČ 24279048, PRAHA 5, Na Neklance 903/24, PSČ 150 00,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. H 987,


s v o l á v á  na 29. června 2016 v 09.00 hodin
do budovy č.p. 55 na adrese Praha 5, Zbraslavská 5a,

řádnou valnou hromadu

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Návrh a volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015, předložení řádné účetní závěrky za rok 2015 a seznámení s výrokem auditora, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
 5. Schválení osoby auditora
 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 7. Závěr valné hromady

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti každý pracovní den od 9 do 15 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.V Praze dne 27. května 2016


Ing. Jaroslav Smetana
člen představenstva


Oznámení o přeměně zaknihovaných dluhopisů na dluhopisy listinné

WINCHESTER SE se sídlem Praha 5, Na Neklance 903/24, IČ 24279048, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. H 987, jako emitent zaknihovaných dluhopisů

 

BELATA TR. 6,50/14

ISIN

CZ0003507774

DAKONAP CO.6,50/14

ISIN

CZ0003506693

EKIN TR.6,50/14

ISIN

CZ0003506842

HARM.CONS. 6,50/14

ISIN

CZ0003508988

MOLIN TR. 6,50/14

ISIN

CZ0003507105

PALKON CON.6,50/14

ISIN

CZ0003507758

TAKTON C.6,50/14

ISIN

CZ0003507097

VEROTON S. 6,50/14

ISIN

CZ0003507121

 

oznamuje v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že dne 5.6.2015 rozhodla o přeměně těchto zaknihovaných dluhopisů na dluhopisy listinné a současně rozhodla o změně emisních podmínek těchto emitovaných dluhopisů, když schůze vlastníků těchto dluhopisů tuto přeměnu dluhopisů a změnu emisních podmínek schválily.

V Praze dne 10. června 2015

 

WINCHESTER SE


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ALBIXON a.s., IČ 26117274, Praha 5, Zbraslavská 55/5a, PSČ 159 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. B 13162,

s v o l á v á  na 30. června 2015 v 9.00 hodin

do sídla společnosti na adrese Praha 5, Zbraslavská 55/5a,

 

řádnou valnou hromadu

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Návrh a volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, předložení řádné účetní závěrky za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
 5. Schválení osoby auditora
 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 7. Volba členů představenstva
 8. Volba členů dozorčí rady
 9. Závěr valné hromady

 

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti každý pracovní den od 9 do 15 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

V Praze dne 29. května 2015

 

 

Ing. Jaroslav Smetana
předseda představenstva


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

WINCHESTER SE, IČ 24279048, Praha 5, Na Neklance 903/24, PSČ 150 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. H 987,

s v o l á v á  na 30. června 2015 v 10.00 hodin

do budovy č.p. 55 na adrese Praha 5, Zbraslavská 5a,

 

řádnou valnou hromadu

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Návrh a volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, předložení řádné účetní závěrky za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
 5. Schválení osoby auditora
 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 7. Schválení účetní závěrky JARDAB s.r.o. a ALBION pool, s.r.o. po fúzi
 8. Závěr valné hromady

 

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti každý pracovní den od 9 do 15 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

V Praze dne 29. května 2015

 

Ing. Jaroslav Smetana
člen představenstva

 


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

WINCHESTER SE, IČ 24279048, Praha 5, Na Neklance 903/24, PSČ 150 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl H, vložka 987,

 

s v o l á v á  na 2. září 2014 v 9.00 hodin do kanceláře JUDr. Vendelína Mihalika, advokáta,

na adrese Praha 2, Římská 1198/31, řádnou valnou hromadu

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Návrh a volba orgánů valné hromady
 3. Schválení projektu rozdělení sloučením 
 4. Schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy
 5. Závěr valné hromady

 

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Akcionáři se upozorňují na jejich práva v souladu s ust. § 299 zákona o přeměnách s tím, že v sídle každé ze zúčastněných společností jsou alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem rozhodnutí valných hromad zúčastněných společností o schválení rozdělení, každý pracovní den v době od 9.00 do 17.00 hod., k nahlédnutí pro akcionáře projekt rozdělení, účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností a zahajovací rozvahy všech zúčastněných společností včetně zpráv auditora o jejich ověření. Zúčastněné společnosti vydají každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Ke dni předcházejícímu rozhodný den rozdělení, tj. k 31.12.2013, činil vlastní kapitál rozdělované společnosti 326 737 094,70 Kč a vlastní kapitál nástupnické společnosti 2  981 000,- Kč. Nástupnická společnost přebere složky vlastního kapitálu rozdělované společnosti v celkové výši 109 154 396,46 Kč. Nástupnická společnost nepřebírá žádné složky cizího kapitálu rozdělované společnosti, které nejsou závazkem.

Rozdělení nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti ani rozdělované společnosti, které nepodléhají výměně ani nedochází k žádným jejich změnách.

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se základní kapitál rozdělované společnosti ani nástupnické společnosti nezmění.

 

V Praze dne 31. července 2014

Ing. Jaroslav Smetana
člen představenstva

 


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ALBIXON a.s., IČ 26117274, Praha 5, Zbraslavská 55, PSČ 159 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 13162,

 

s v o l á v á  na 2. září 2014 v 9.00 hodin do kanceláře JUDr. Vendelína Mihalika, advokáta,

na adrese Praha 2, Římská 1198/31, řádnou valnou hromadu

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Návrh a volba orgánů valné hromady
 3. Schválení rozdělení společnosti odštěpením  
 4. Schválení konečné účetní závěrky a zahajovacích rozvah
 5. Závěr valné hromady

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Akcionáři se upozorňují na jejich práva v souladu s ust. § 299 zákona o přeměnách s tím, že v sídle každé ze zúčastněných společností jsou alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem rozhodnutí valných hromad zúčastněných společností o schválení rozdělení, každý pracovní den v době od 9.00 do 17.00 hod., k nahlédnutí pro akcionáře projekt rozdělení, účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností a zahajovací rozvahy všech zúčastněných společností včetně zpráv auditora o jejich ověření. Zúčastněné společnosti vydají každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Ke dni předcházejícímu rozhodný den rozdělení, tj. k 31.12.2013, činil vlastní kapitál rozdělované společnosti 326 737 094,70 Kč a vlastní kapitál nástupnické společnosti 2  981 000,- Kč. Nástupnická společnost přebere složky vlastního kapitálu rozdělované společnosti v celkové výši 109 154 396,46 Kč. Nástupnická společnost nepřebírá žádné složky cizího kapitálu rozdělované společnosti, které nejsou závazkem.

Rozdělení nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti ani rozdělované společnosti, které nepodléhají výměně ani nedochází k žádným jejich změnách.

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se základní kapitál rozdělované společnosti ani nástupnické společnosti nezmění.

 

V Praze dne 31. července 2014

Ing. Jaroslav Smetana
předseda představenstva